Adatkezelési Tájékoztató

Az ADR Stúdió Kft. adatkezelési tájékoztatója
az adatvédelmi és adatkezelési elveir
l, gyakorlatáról

Az ADR Stúdió Kft., mint a www.profitrend.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetje ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve köteleznek ismer el.

Az Adatkezeladatai
Az adatok kezel
je a Weboldalt üzemeltetje a ADR Stúdió Kft. („Adatkezel”). Székhelye:2724 Újlengyel, Petőfi S. u.48.
Cégjegyzékszám: 13-09-114320
Képviseli: Arató Róbert
E
mail címe: arato@profitrend.hu
Telefonszáma:
+36 307373540

Az Adatkezelfelels a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhetel.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelsaját maga hatáskörében végzi. I. Személyes adatok kezelése
1.) A weboldalon keresztül megadható adatok
1.1. Visszahívás kérési lehetség, kapcsolatfelvétel aloldal

A Weboldalon ajánlott termékek teljes körmegismeréséhez, érdekeltség esetén az adott termékkel kapcsolatos szerzdéshez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) személyes adatainak megadása szükséges. A visszahívás kérési rlap, kapcsolatfelvétel rlap kitöltése, során a következadatok megadása szükséges:

· Név :(Vezetéknév, Keresztnév) · Telefonszám

· Email cím
. Egyéb kapcsolatfelvételi mód (Skype, Viber, stb.)

1.2. Exit popup

A Weboldal használata során, amennyiben a böngésztámogatja az ún. „exit popup” lehetségét, a holnapot történelhagyáskor egy felugró ablakban a felhasználónak lehetségében áll további, a holnapon kínált termékekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerült kérdéseket intézni a weboldal kapcsolattartója irányába, a felületen egyben lehetség van hírlevélre történfeliratkozásra is. Az exit popup rlap kitöltése során a következadatok megadása szükséges:

· Vezetéknév · Keresztnév · Email cím

2.) Az adatkezelés célja és idtartama

Adatkezela Weboldalról elérhetszolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következcélokra:

a Weboldalon keresztül leadott visszahívási igények nyilvántartása, az egyes felhasználói igényekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történkapcsolattartás;
a Weboldalon található kalkulátor kitöltése során megadott adatokat kizárólag statisztikai célból tároljuk
, marketing célra kizárólag akkor kerülnek felhasználásra, amennyiben Felhasználó kifejezetten hozzájárult ehhez.

2.1 Kapcsolattartás, amelynek elsdleges célja a Felhasználók megfeleltájékoztatása, az esetlegesen felmerültechnikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;
piackutatás
, fogyasztói felmérések;

az ADR Stúdió Kft. által közvetített termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszersítő, valamint elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez (amennyiben a Felhasználó az ajánlat kérésekor külön kipipálta

Adatkezela személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elssorban a Weboldalon történhirdetések feladásával kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok megadása során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezela személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezvé, amely tényrl az Adatkezelminden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlkötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) A személyes adatokat megismerk köre
A személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezel
jogosult.

Az ADR Stúdió Kft. a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkezinformációkat az Adatkezela legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezeladminisztrátorai az adatok kezelése terén különbözjogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

5.) A Felhasználókat megilletjogok

Adatkezela Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idtartamáról, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérl. A tájékoztatás kérhetemailben: az info@profitrend.hu email címen és postai levél útján a következpostai címen: ADR Stúdió Kft., 2112 Veresegyház Postafiók 5. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezela kérelem beérkezésétl számított legkésbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@profitrend.hu email címen vagy a ADR Stúdió Kft., 2112 Veresegyház Postafiók 5 postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezela helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtérl írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@profitrend.hu email címén vagy postai úton a ADR Stúdió Kft.,2724 Újlengyel, Petőfi u.48. postai címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezela törlési kérelem kézhezvételét követen haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésérl, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelzárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezela Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezeltájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történfordulás lehetségérl.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

· ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevvagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezadatkezelés esetén;

· ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

· a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezela tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérl a kérelmezt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezeldöntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezela fenti határidt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétl, illetve a határidutolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

II. Cookiek
1.) A Weboldal használatával kapcsolatosan gyjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelsemmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezela Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookiekat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkezszámítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelrendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerüladatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelfér hozzá. Ezen adatok különböztechnológiák, így cookiek, web beaconok és naplófájlok alkalmazásával gyjthetk.

Az ilyen adatok a következinformációkat tartalmazzák:

Cookiek: a cookiek rövid szöveg fileok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngészautomatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az ADR Stúdió Kft. külsszolgáltatók (köztük a Google) segítségével internetes webhelyeken jeleníti meg hirdetéseit.

A külsszolgáltatók (köztük a Google) cookiek segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a ADR Stúdió Kft. a weboldalán, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A látogatók a Hirdetésbeállítások segítségével letilthatják a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatják a Google Display Hálózat hirdetéseit.

Az Adatkezel– hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelarra is használja, hogy a weboldalélményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Az információk felhasználásának módja

A fentemlített technológiákkal gyjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelnem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsdleges célja, hogy az Adatkezela Weboldalt megfelelen mködtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelszemélyes preferenciái (pl. legsrbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezela fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelfelhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, hirdetk) összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Külsszerver – Google Analytics segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását. Az adatok Google Analytics általi kezelésérl a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

3.) A Cookiek kikapcsolásának lehetsége

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezela fentiekben írt információkat gyjtsön Önrl a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngészbeállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookiek használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookiek

engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelugyanolyan mértékben biztosítani.

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookiek:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektl, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a ADR Stúdió Kft.-vel. Elfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookiekat, web beaconokat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi elírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelsemmilyen felelsséget nem vállal.

III.) Weboldalról elérhetkülsholnapok

A ADR Stúdió Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhetkülshonlapok tartalmáért, adatés információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelsséget. Amennyiben a ADR Stúdió Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV.) Adatbiztonsági rendelkezések

Az Adatkezelkötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelgondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelalkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelharmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkezszemélynek nem adja át.

Adatkezelmegtesz minden tle telhett annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelaz adatkezelési tevékenységben részt vevmunkavállalói részére is elírja.

Adatkezelsemmilyen körülmények között nem gyjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyzdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett eléletre vonatkoznak.

V.) Jogérvényesítési lehetségek

Adatkezelmindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelen történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon

nekünk az info@profitrend.hu email címre, vagy a ADR Stúdió Kft., 2112 Veresegyház Postafiók 5 címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkezszerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
bíróságnál
.
VI.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelfenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek elzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2020. június 1. ADR Stúdió Kft. Adatkezel

Azonnali hívás

Az oldalon sütiket használunk! Kérlek, fogadd el az "Elfogadom" gombra kattintva! Több információ

Ezen a honlapon a böngészéshez, el kell fogadnod a sütik használatát. Ha a süti beállítások változtatása nélkül szeretnéd folytatni, kattints az "Elfogadom" gombra.

Bezár